Juntes de portaveus

Juntes de portaveus

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus està formada per la Presidència i els portaveus de tots els grups municipals representats al sí del consistori. El President podrà convidar a la Junta de Portaveus a tots els vocals de l’EMD.

La Junta de Portaveus està regulada a través del Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat el dia 14 d’agost de 2013, de l’article 34 al 39.

Els grups municipals podran sol·licitar a la Presidència la presència d’un membre no convidat.

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l’EMD que té per funció la consulta i informació dels assumptes que hagin de ser sotmesos a aprovació del Ple de la Junta de Veïns, així com el seguiment de la gestió del presidents i dels vocals encarregats de les diferents àrees de govern.

A la Junta de Portaveus se li consulten tots els assumptes que corresponguin al Pe de la Junta de Veïns, excepte de les mocions de la presidència i assumptes en que el propi Ple declari la urgència.

L’objecte final de la Junta de Portaveus és propiciar l’apropament i afavorir la síntesi de les postures dels diversos Grups Municipals, essent les seves atribucions de caràcter no resolutori i circumscrites al tractament de temes, a nivell d’intercanvi d’informació i punts de vista.

La Junta de Portaveus es reuneix set dies naturals abans de la data fixada per la realització del Ple Ordinari (a comptar des de l’endemà de la convocatòria).

També s’haurà de reunir abans de la data fixada per la realització dels Plens Extraordinaris, amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no comptant el dia de la convocatòria, ni el dia que es realitza el Ple.

El President de l’EMD pot convocar altres Juntes de Portaveus per tractar temes que consideri convenients.

ARTICLES SIMILARS

0 1358

0 908

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta