diumenge, gener 17, 2021
Òrgans de participació

Consell Sectorial d’Educació

 • Què és? És un Òrgan de participació ciutadana dins de l’àmbit de l’Ensenyament

Constitució: 7 de maig de 2013, ratificat pel ple de la junta de Veïns de: 24 de maig de 2013, s’adjunta acord

Convocatòries: trimestrals

 • Què fa?

Funcions:

 1. Identificar les necessitats educatives dels ciutadans i ciutadanes de Valldoreix
 2. Contribuir a l’elaboració del projecte educatiu de Valldoreix i fer-ne el seguiment, supervisió i avaluació periòdica.
 3. Rebre informació de les propostes i acords municipals en matèria d’educació.
 4. Fomentar l’associacionisme entre les persones que realitzin activitats relacionades amb l’educació.
 5. Fomentar la comunicació i col·laboració entre les associacions educatives i entre aquelles i altres entitats que treballin en temes d’educació, mitjançant propostes i accions.
 6. Analitzar iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives de temàtica relacionada amb l’educació.

Qui la forma?

Composició:

Per part de l’EMD de Valldoreix:

Vocals amb dret a veu i vot:

 • EL President, que podrà delegar en el vocal de l’àrea
 • Un per cada grup municipal amb representació municipal al consistori.

Vocals amb dret a veu i sense vot: El secretari: Actuarà de secretària la técnica d’educació.

Per part dels Centres Educatius:

 • Vocals amb dret a veu i vot:

– Un representant del professorat que forma part del Consell Escolar del CEIP del Ferran Clua.
– Un representant del professorat que forma part de l’Escola Bressol de Valldoreix
– Un representant del professorat que forma part del Centre la Quitxalla
– Un representant de l’equip directiu de l’Escola de Música
– Un representant del professorat que forma part de l’IES ARNAU CADELL

Per part de les Associacions de les AMPES i altres entitats:

 • Vocals amb dret a veu i vot:

 – Un representant de l’ AMPAEscola Bressol de Valldoreix
– Un representant de l’ AMPA Ferran Clua
– Un representant de l’ AMPA Escola de Música de Valldoreix
– Un representant de l’Associació SAEC

Per part del Consell de la Vila:

 • Vocals amb dret a veu i vot: Quatre representants, escollits en el si del Consell de la Vila de Valldoreix
 • Normativa

Reglament de Participació Ciutadana de Valldoreix. Aprovat definitivament per Ple de la Junta de Veïns, en Sessió 24 de maig de 2012

En la SECCIÓ 3. CONSELLS SECTORIALS, ens parla dels Consells
Article 17. Àmbits dels Consells sectorials
Article 18. Objectius i funcions
Article 19. Composició
Article 20. Condició de membre dels Consells
Article 21. Règim de sessions i desenvolupament de les sessions

Consell Sectorial de Medi Ambient

El consell sectorial de Medi Ambient va néixer el mes de setembre de l’any 2010 com a Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 de Valldoreix amb la funció inicial de validar el Pla de Participació celebrat durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del mateix any, amb el qual es van tancar els documents finals Diagnosi Ambiental i del Pla d’Acció Local Sostenible de Valldoreix.

La segona funció de la Comissió era fer el seguiment any rere any de la implantació de l’Agenda 21, així com la priorització de les actuacions.

La Comissió de Seguiment de l’Agenda 21, en data 17 d’abril de 2012, va acordar canviar el seu nom pel de Consell Sectorial de Medi Ambient, mantenint la seva funció principal de seguiment de la implantació de l’Agenda 21.

Projectes del Consell Sectorial de Medi Ambient:

Consells Sectorials

Funcions:

1. Rebre informació directa i completa sobre els seus temes propis d’especial rellevància, de part del Govern de l’EMD.

2. Debatre sobre les proposicions del Govern de l’EMD i proposar-ne millores, complementacions i canvis que s’incloguin a l’ordre del dia del Consell.

3. Formular propostes en termes específics per a ser valorades i elaborades pel Govern de l’Entitat Municipal.

4. Fer el seguiment i proposar la revisió del Pla d’Acció Municipal corresponents al seu àmbit, si aquest està operatiu.

5. Proposar accions de govern al Consell de la Vila per a ser incorporades i debatudes en el seu si i prioritzades conjuntament amb les altres propostes que li arribin.

6. Promoure actes formatius en el seu àmbit, com conferències, xerrades, seminaris o col·loquis, oberts o exclusius pel Consell, per a millorar el coneixement sobre els temes de debat.

7. Proposar la realització d’esdeveniments i el seu contingut, així com organitzar-los o col·laborar en la seva organització.

8. Proposar prioritats al Consell de la Vila sobre accions de govern incloses en la part del pressupost que es destina a ser determinats pel sistema de participació ciutadana.

Composició:

1. Els membres dels Consells seran proposats per les Entitats i Associacions legalment constituïdes i registrades a l’Entitat Municipal de Valldoreix que exerceixin activitats obertes d’interès comú en els àmbits propis de cada Consell.

Es nomenaran membres dels Consells a ciutadans proposats per cada una de les Entitats relacionades, en un nombre proporcional al nombre de socis o afiliats, d’acord a les següents franges: fins a 20 socis, 1 membre; més de 20 socis, 2 membres. Els membres així proposats, per acord de la majoria, podran convidar altres ciutadans d’especial rellevància per a ser membres del Consell.

2. Els grups municipals amb representació a la Junta de Veïns podran nomenar un membre cadascú, que assistirà al Consell com a membre ordinari.

3. Seran membres nats dels Consells, la Presidència i els Vocals que siguin responsables de les àrees de govern que incloguin els àmbits propis de cada Consell.

4. Els membres dels Consells Sectorials seran nomenats per un període de 4 anys.

Règim de sessions:

El règim de sessions vindrà determinat per l’acord en el sí dels consells.

Consell de la Vila de Valldoreix

Les funcions principals del Consell de la Vila són:

1. Rebre informació directa i completa sobre temes de ciutat d’especial rellevància, de part del Govern de l’EMD, així com dels representants dels Consells sectorials.
2. Debatre sobre les proposicions del Govern de l’EMD i proposar-ne millores, complementacions i canvis.
3. Formular propostes en termes generals per ser valorades i elaborades pel Govern de l’Entitat Municipal.
4. Fer el seguiment i proposar la revisió, en el seu cas, del Pla d’Acció Municipal.
5. Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
6. Promoure actes formatius en l’àmbit de la política local, com conferències, xerrades, seminaris o col·loquis, oberts o exclusius pel Consell, per a millorar el coneixement sobre els temes de debat.
7. Fomentar accions dirigides a potenciar la pròpia participació ciutadana.

Composició: Està constituït per membres del consistori de l’EMD-Valldoreix i per veïns de Valldoreix, majors d’edat i amb una antiguitat de padró de, com a mínim, dos anys. El consell tindrà un màxim de 40 membres.

Règim de sessions: El Consell de la Vila de Valldoreix es reunirà amb periodicitat trimestral de forma ordinària. A proposta de la Presidència o d’un nombre de membres, superior o igual a una quarta part dels membres, es podran celebrar reunions extraordinàries per tractar assumptes específics. Les reunions ordinàries tindran una durada màxima de dues hores.