Comissió Especial de Comptes

Comissió Especial de Comptes

Comissió Especial de Comptes

Què és la Comissió?

La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics integrants a l’EMD. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a la Junta de Veïns si és possible, o el vot serà ponderat proporcional a la seva representativitat a la Junta de Veïns.

La Presidència de la Comissió correspondrà al President/a o val en qui delegui.

Les funcions de la Comissió seran les que se li atorguen en l’article 58 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb  l’article 212 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, consistents en l’examen, l’estudi i l’informa dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, els comptes no pressupostaris i els comptes o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans de l’1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de l’EMD, juntament amb justificants i antecedents, i emetre l’informe.

L’informe de la Comissió Especial de Comptes amb els vots particulars i les esmenes presentades,  juntament amb els comptes generals de l’EMD han d’ésser objecte d’informació pública abans de ser sotmesos a aprovació del Ple . En període d’informació pública es poden presentar reclamacions i observacions sobre els comptes generals.

Josep Puig i Belman

La Presidència pertany al grup CiU Actuem amb 3 vots

Xavier Gavaldà i Carbonell

Com a representant del Grup Municipal de CIU amb 2 vots.

Humet perfil
Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos

Representant del Grup Municipal de la CUP Procés Constituent amb 2 vots.

Climent perfil
Nöel Climent Jurado

Com a representant del Grup Municipal de ERC amb 1 vot.

casta perfil
Susana Casta Balcells

Representant del Grup Municipal de Ciutadans amb 1 vot.

ARTICLES SIMILARS

0 1018

0 1403

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta