Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (d’ara endavant referida com “EMD VALLDOREIX”), com a Responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per al desenvolupament de les seves competències, d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’EMD VALLDOREIX realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Amb l’objectiu de donar compliment a la legislació sobre protecció de dades, l’EMD VALLDOREIX ha elaborat i publicat el seu Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats per l’EMD VALLDOREIX. L’EMD VALLDOREIX aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades la informació sobre els tractaments requerida pel RGPD i per la LOPDGDD, de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; alhora, facilita l’exercici de drets per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

D’altra banda, l’EMD VALLDOREIX ha designat un Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a) del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és bustia@valldoreix.cat.

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de l’EMD VALLDOREIX, inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament que completa la informació bàsica facilitada en cada procediment de recollida de dades.

1. Responsable del tractament

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMD DE VALLDOREIX)

CIF. P0800003F

Adreça postal. Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197 Valldoreix

Telèfon: 936 742 719; correu electrònic: bustia@valldoreix.cat.

2. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades bustia@valldoreix.cat.

3. Bases legals del tractament

El tractament de les dades personals de les persones interessades, derivades de competències i funcions de l’EMD VALLDOREIX es fonamenten, amb caràcter general, en les següents bases legals, que es detallen per a cada activitat de tractament en el Registre d’Activitats de Tractament

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

  • Article 6.1. b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
  • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  • Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.
  • El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
  • El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

4. Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que l’EMD VALLDOREIX realitza en exercici de les seves competències, d’acord amb les bases legals que legitimen el seu tractament, consten en el Registre d’Activitats de Tractament

5. Període de conservació de les dades (supressió de les dades)

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d’acord amb l’exercici de les competències i funcions de l’EMD VALLDOREIX, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. La supressió de les dades també atendrà a supòsits específics com el tractament de dades pel sistema de càmeres de videovigilància, i a normatives sectorial que obligui a períodes mínims de conservació; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius de l’administració pública.

6. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per l’EMD VALLDOREIX tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa en reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, l’EMD VALLDOREIX cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’EMD VALLDOREIX, presentant el formulari corresponent disponible a l’abast de les persones interessades al Registre electrònic de l’EMD VALLDOREIX.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a la sol·licitud d’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica apdcat.gencat.cat.

7. Destinataris de les dades

La identificació de destinataris de les dades consta en el Registre d’Activitats de Tractament que l’EMD VALLDOREIX ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base legal legítima, d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 d la LOPDGDD.

8. Transferències internacionals de dades

No hi ha previstes transferències internacionals de dades, excepte en els següents casos, en que es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció, declarat per la Comissió Europea i/o de base a l’aportació de garanties adequades tals com Clàusules Contractuals Tipus (Articles 28.8 i 46.2.d RGPD) i Normes Corporatives Vinculants (Articles 46.2.b) i 47 RGPD):

  • Els casos en que pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Google, Google Ads i Youtube[XS4] ). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

9. Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’EMD VALLDOREIX, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

En el cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple si procedeixen d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD, facilitant a l’interessat la informació addicional requerida  quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre l’origen d ells dades i sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

Així mateix, respecte al dret  dels ciutadans de no aportar documents que ja es trobin en poder de l’administració actuant o hagin estat elaborats per qualsevol altra administració, s’aplicarà el que disposa la redacció actual de l’article 28.2 de la Llei de procediment administratiu, d’acord amb la Disposició final dotzena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.