Consells Sectorials

Consells Sectorials

Consells Sectorials

Funcions:

1. Rebre informació directa i completa sobre els seus temes propis d’especial rellevància, de part del Govern de l’EMD.

2. Debatre sobre les proposicions del Govern de l’EMD i proposar-ne millores, complementacions i canvis que s’incloguin a l’ordre del dia del Consell.

3. Formular propostes en termes específics per a ser valorades i elaborades pel Govern de l’Entitat Municipal.

4. Fer el seguiment i proposar la revisió del Pla d’Acció Municipal corresponents al seu àmbit, si aquest està operatiu.

5. Proposar accions de govern al Consell de la Vila per a ser incorporades i debatudes en el seu si i prioritzades conjuntament amb les altres propostes que li arribin.

6. Promoure actes formatius en el seu àmbit, com conferències, xerrades, seminaris o col·loquis, oberts o exclusius pel Consell, per a millorar el coneixement sobre els temes de debat.

7. Proposar la realització d’esdeveniments i el seu contingut, així com organitzar-los o col·laborar en la seva organització.

8. Proposar prioritats al Consell de la Vila sobre accions de govern incloses en la part del pressupost que es destina a ser determinats pel sistema de participació ciutadana.

Composició:

1. Els membres dels Consells seran proposats per les Entitats i Associacions legalment constituïdes i registrades a l’Entitat Municipal de Valldoreix que exerceixin activitats obertes d’interès comú en els àmbits propis de cada Consell.

Es nomenaran membres dels Consells a ciutadans proposats per cada una de les Entitats relacionades, en un nombre proporcional al nombre de socis o afiliats, d’acord a les següents franges: fins a 20 socis, 1 membre; més de 20 socis, 2 membres. Els membres així proposats, per acord de la majoria, podran convidar altres ciutadans d’especial rellevància per a ser membres del Consell.

2. Els grups municipals amb representació a la Junta de Veïns podran nomenar un membre cadascú, que assistirà al Consell com a membre ordinari.

3. Seran membres nats dels Consells, la Presidència i els Vocals que siguin responsables de les àrees de govern que incloguin els àmbits propis de cada Consell.

4. Els membres dels Consells Sectorials seran nomenats per un període de 4 anys.

Règim de sessions:

El règim de sessions vindrà determinat per l’acord en el sí dels consells.

ARTICLES SIMILARS

0 567

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta