Comptes anuals

Comptes anuals

0 1409

EXPOSICIÓ PÚBLICA COMPTES 2016

Atès que en data 1 de juny de 2016 es va publicar al BOPB anunci de formulació del Compte General corresponent al exercici de 2016 s’obre un termini de 15 dies de informació pública durant els quals es podran efectuar les reclamacions o observacions que es considerin convenients:

COMPTES ANUALS APROVATS

En aquesta pàgina (link) podeu consultar la informació relativa al Comptes Generals tramitats a la Sindicatura de Comptes:

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta