Audiències públiques

Audiències públiques

0 1650

Audiències públiques

Article 22 del Reglament de participació

Amb l’objectiu de donar veu als a ciutadans de Valldoreix, que puguin exposar els seus suggeriments, observacions, preguntes i queixes sobre qualsevol tema d’interès ciutadà, de manera personal a la Junta de Veïns, es convocaran audiències públiques que se celebraran bimensualment amb una durada màxima de cinquanta minuts. Les audiències públiques se celebren abans de cada un dels Plens Ordinaris de la Junta de Veïns.

A fi de possibilitar la participació del major nombre possible de veïns, les audiències constaran d’un torn de preguntes i suggeriments per part del públic, en bloc i amb una única intervenció per a cada persona amb una durada màxima de 5 minuts. Seguidament el moderador donarà la paraula als membres del Consistori perquè responguin o donin les explicacions oportunes. Si hi ha temps, es podrà obrir un segon torn de preguntes per a demanar puntualitzacions, en les mateixes condicions que l’anterior.

El moderador podrà, en tot cas, exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre el posicionament del veí.

Audiències de pressupost

Tal com diu l’article 29 del Reglament de Participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix, l’Audiència Pública de Pressupostos és convocada pel president/a i té com a finalitat la participació en el debat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix en aquestes qüestions i la formulació d’al·legacions i proposicions.

Es configura com una trobada en una data determinada per les/els responsables municipals amb la ciutadania per tal de donar informació sobre el proper pressupost i recollir propostes dels ciutadans i les ciutadanes.

El procediment de l’Audiència de Pressupostos està regulat per l’article 30 del mateix Reglament i el procediment és el següent:

1. El president/a convocarà L’Audiència Pública de Pressupostos, al menys, una vegada l’any per tal de presentar el pressupost amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple Municipal que els ha d’aprovar inicialment. Presidirà les sessions el president/a qui podrà delegar en qualsevol vocal. Actuarà com a secretari per tal d’aixecar acta de la sessió si s’escau, el Tècnic de Participació Ciutadana.

A les convocatòries d’audiència pública, hi podran assistir tots els membres del Consistori.

2. El funcionament de les sessions serà el següent:
1.- Intervenció per part del/la ponent que presentarà el pressupost que es vol aprovar en el Ple.

La ponència presentarà els pressupostos de la manera més entenedora possible.

2.- Intervenció i posicionament del/la responsable polític municipal.
3.- Intervenció de les persones assistents durant un màxim de cinc minuts per persona, temps que es podrà escurçar en funció del nombre de persones que vulguin parlar tenint en compte una durada màxima de dues hores la sessió.
4.- Rèplica del/la responsable polític, si s’escau.
5.- Conclusions.

3. L’Acta de l’Audiència Pública de Pressupostos serà constitutiva de la memòria participativa que s’inclourà en l’expedient administratiu d’aprovació dels pressupostos.

Podeu consultar totes les actes de les audiències de pressupost en l’apartat finances/audiències de pressupost.

Actes de les audiències públiques

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta