Pressupost anual i modificacions de pressupost

Pressupost anual i modificacions de pressupost

0 1634

Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix  s’ha aprovat el Pressupost Municipal per l’exercici 2018. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, de data 20 de desembre de 2016,  s’ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal per l’exercici 2017 així com les bases d’execució del mateix, la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, l’organigrama i la massa salarial del personal laboral. Fet l’anunci d’aprovació inicial al BOP s’obre un termini d’informació pública de 15 dies hàbils als efectes de què es puguin presentar reclamacions, i si no se’n formula cap durant l’esmentat termini es considerarà aprovat de forma definitiva.

PRESSUPOSTOS ANTERIORS

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat per l’EMD de Valldoreix al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris…) dels anys anteriors.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta