Consell de la Vila de Valldoreix

Consell de la Vila de Valldoreix

Consell de la Vila de Valldoreix

Les funcions principals del Consell de la Vila són:

1. Rebre informació directa i completa sobre temes de ciutat d’especial rellevància, de part del Govern de l’EMD, així com dels representants dels Consells sectorials.
2. Debatre sobre les proposicions del Govern de l’EMD i proposar-ne millores, complementacions i canvis.
3. Formular propostes en termes generals per ser valorades i elaborades pel Govern de l’Entitat Municipal.
4. Fer el seguiment i proposar la revisió, en el seu cas, del Pla d’Acció Municipal.
5. Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
6. Promoure actes formatius en l’àmbit de la política local, com conferències, xerrades, seminaris o col·loquis, oberts o exclusius pel Consell, per a millorar el coneixement sobre els temes de debat.
7. Fomentar accions dirigides a potenciar la pròpia participació ciutadana.

Composició: Està constituït per membres del consistori de l’EMD-Valldoreix i per veïns de Valldoreix, majors d’edat i amb una antiguitat de padró de, com a mínim, dos anys. El consell tindrà un màxim de 40 membres.

Règim de sessions: El Consell de la Vila de Valldoreix es reunirà amb periodicitat trimestral de forma ordinària. A proposta de la Presidència o d’un nombre de membres, superior o igual a una quarta part dels membres, es podran celebrar reunions extraordinàries per tractar assumptes específics. Les reunions ordinàries tindran una durada màxima de dues hores.

ARTICLES SIMILARS

0 642

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta