Presidència de les EMD

Presidència de les EMD

LES EMD, EL GOVERN LOCAL MÉS PROPER AL CIUTADÀ

Què és una EMD?

Una Entitat Municipal Descentralitzada és un tipus d’entitat d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM), és a dir, un govern local per sota d’un municipi, una autonomia a l’interior d’un municipi.

La Constitució de 1978 reconeix el principi d’autonomia local i el de descentralització. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) declara a l’article primer que totes les entitats locals gestionaran amb autonomia els seus interessos propis i a l’article 3.2 confirma que gaudeixen, també, de la condició d’entitats locals aquelles entitats d’àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes de conformitat amb l’article 45 d’aquesta llei.

Per què som un govern local ?

Perquè ho diu clarament l’article segon del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

On trobem la regulació de les EMD ?

A l’article 86.7 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Als articles 79 a 83 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Quins són els òrgans de govern ?

a) El president o presidenta, que és elegit directament pels veïns de l’entitat pel sistema majoritari.
b) La junta de veïns, formada pel president o presidenta i pels vocals, en un nombre equivalent al terç dels regidors que integren l’ajuntament del municipi, que en cap cas no pot ser inferior a dos.

Els vocals que integren la junta de veïns han de residir al terme de l’EMD, la qual cosa no succeeix en el cas dels regidors dels ajuntaments en què no és requisit la residència, és a dir, l’empadronament al municipi els interessos del qual hauran de defensar.

Com s’agrupen les EMD catalanes?

L’Agrupació d’EMD de Catalunya va néixer el dia 4 de maig de 1993 sota la presidència de l’EMD de Valldoreix. Està inscrita en el registre d’organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya el 17 de maig de 1996 amb el número C001/1996. Aquesta aplega els 60 governs locals de les EMD catalanes, representant a més de 23.500 habitants.

Actualment el president de l’Agrupació d’EMD de Catalunya és el senyor Josep Puig i Belman, President de l’EMD de Valldoreix.

C:UsersPORTATILDesktopEMDCAT Model (1