Audiències de pressupost

Audiències de pressupost

0 1131

Audiències de Pressupost

Tal com diu l’article 29 del Reglament de Participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix, l’Audiència Pública de Pressupostos és convocada pel president/a i té com a finalitat la participació en el debat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix en aquestes qüestions i la formulació d’al·legacions i proposicions.

Es configura com una trobada en una data determinada dels/les responsables municipals amb la ciutadania per tal de donar informació sobre el proper pressupost i recollir propostes dels ciutadans i les ciutadanes.

El procediment de l’Audiència de Pressupostos està regulat per l’article 30 del mateix Reglament i el procediment és el següent:

1. El president/a convocarà L’Audiència Pública de Pressupostos, al menys, una vegada l’any per tal de presentar el pressupost amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple Municipal que els ha d’aprovar inicialment. Presidirà les sessions el president/a qui podrà delegar en qualsevol vocal. Actuarà com a secretari per tal d’aixecar acta de la sessió si s’escau, el Tècnic de Participació Ciutadana.

A les convocatòries d’audiència pública, hi podran assistir tots els membres del Consistori.

2. El funcionament de les sessions serà el següent:

1- Intervenció per part del/ la ponent que presentarà el pressupost que es vol aprovar en el Ple. La ponència presentarà els pressupostos de la manera més entenedora possible.

2- Intervenció i posicionament del/ la responsable polític municipal.

3- Intervenció de les persones assistents durant un màxim de cinc minuts per persona, temps que es podrà escurçar en funció del nombre de persones que vulguin parlar tenint en compte una durada màxima de dues hores la sessió.

4- Rèplica del/la responsable polític, si s’escau.

5- Conclusions.

3. L’Acta de l’Audiència Pública de Pressupostos serà constitutiva de la memòria participativa que s’inclourà en l’expedient administratiu d’aprovació dels pressupostos.

ARTICLES SIMILARS

0 978

0 848

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta