Òrgans de participació

Òrgans de participació

0 824

Òrgans de participació

Consells sectorials: Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la ciutat com ara: l’escola, la cultura, l’esport, el medi ambient, la joventut, les dones, la gent gran, les persones amb disminució, la cooperació i la solidaritat i altres similars.

Consell de la Vila: És l’òrgan de participació on, representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat.

Audiències públiques: Les audiències públiques són trobades dels/les responsables municipals amb els veïns i veïnes per donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació, i recollir les seves propostes. L’audiència pública pot ser sol·licitada per iniciativa institucional o popular.

Tots els òrgans de participació, tenen un caràcter consultiu, d’informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. (l’art. 69 de la Llei 7/1985, de 15 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 154.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya)

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta