diumenge, gener 17, 2021
Participació

0 905

Xarxes socials de l’EMD

Les xarxes socials són una nova forma de comunicació entre persones amb diferents interessos i motivacions que utilitzen Internet com a mitjà per poder compartir informació a través de plataformes. Per aquest motiu l’EMD de Valldoreix ha obert els seus propis canals dins de les xarxes socials per estar més a prop dels ciutadans del municipi. Ens podeu trobar a:

 Twitter: @EMDValldoreix

 Instagram: @emdvalldoreix

 YouTube: EMD Valldoreix

 Facebook: Valldoreix

Segueix-nos!!

0 1848

Reglament Orgànic Municipal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

A continuació podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix on es fixen les funcions del personal de l’EMD i els procediments que fa l’entitat i la seva organització. A més és una eina que fomenta la participació ciutadana.

0 1348

Reglament de participació ciutadana

El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals.

En acompliment del dret bàsic constitucional i estatuari dels ciutadans de participació en l’Administració Pública, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix es dota d’un sistema de participació ciutadana que inclou un òrgan reglat principal, el Consell de la Vila, pel tractament de temes estratègics d’interès general, i d’altres Consells sectorials pel tractament de temes relacionats amb la seva pròpia especificitat. Aquests òrgans estaran formats per ciutadans que manifestin el seu especial interès o que estiguin promoguts per grups de veïns que mantinguin activitats ciutadanes d’interès comú. També promou la participació oberta a través d’audiències públiques, de tecnologies de la informació.

L’EMD es proveu d’aquest sistema reglamentat de participació que ofereix les màximes garanties de prudència, equitat, i rigor per fer efectiu l’esmentat dret fonamental de els persones, més enllà de l’exercici periòdic del vot. L’Entitat es proposa avançar en el sistema de participació a mesura que l’experiència del seu funcionament mostri els avantatges i les necessitats de correccions i millores.

L’objecte d’aquest Reglament és la regulació normativa d’allò que té relació amb les formes, els mitjans i els procediments d’informació i de participació de la ciutadania de Valldoreix, de manera individual o mitjançant qualsevol forma d’organització col·lectiva.

Aquest reglament es va treballar en una comissió integrada per ciutadans de Valldoreix, representants polítics de l’EMD i tècnics de l’entitat.

Es va aprovar per unanimitat en el Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix del 24 de maig de 2012.

Podreu trobar el Reglament de Participació Ciutadana al següent enllaç:

0 1399

Audiències públiques

Article 22 del Reglament de participació

Amb l’objectiu de donar veu als a ciutadans de Valldoreix, que puguin exposar els seus suggeriments, observacions, preguntes i queixes sobre qualsevol tema d’interès ciutadà, de manera personal a la Junta de Veïns, es convocaran audiències públiques que se celebraran bimensualment amb una durada màxima de cinquanta minuts. Les audiències públiques se celebren abans de cada un dels Plens Ordinaris de la Junta de Veïns.

A fi de possibilitar la participació del major nombre possible de veïns, les audiències constaran d’un torn de preguntes i suggeriments per part del públic, en bloc i amb una única intervenció per a cada persona amb una durada màxima de 5 minuts. Seguidament el moderador donarà la paraula als membres del Consistori perquè responguin o donin les explicacions oportunes. Si hi ha temps, es podrà obrir un segon torn de preguntes per a demanar puntualitzacions, en les mateixes condicions que l’anterior.

El moderador podrà, en tot cas, exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre el posicionament del veí.

Audiències de pressupost

Tal com diu l’article 29 del Reglament de Participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix, l’Audiència Pública de Pressupostos és convocada pel president/a i té com a finalitat la participació en el debat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix en aquestes qüestions i la formulació d’al·legacions i proposicions.

Es configura com una trobada en una data determinada per les/els responsables municipals amb la ciutadania per tal de donar informació sobre el proper pressupost i recollir propostes dels ciutadans i les ciutadanes.

El procediment de l’Audiència de Pressupostos està regulat per l’article 30 del mateix Reglament i el procediment és el següent:

1. El president/a convocarà L’Audiència Pública de Pressupostos, al menys, una vegada l’any per tal de presentar el pressupost amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple Municipal que els ha d’aprovar inicialment. Presidirà les sessions el president/a qui podrà delegar en qualsevol vocal. Actuarà com a secretari per tal d’aixecar acta de la sessió si s’escau, el Tècnic de Participació Ciutadana.

A les convocatòries d’audiència pública, hi podran assistir tots els membres del Consistori.

2. El funcionament de les sessions serà el següent:
1.- Intervenció per part del/la ponent que presentarà el pressupost que es vol aprovar en el Ple.

La ponència presentarà els pressupostos de la manera més entenedora possible.

2.- Intervenció i posicionament del/la responsable polític municipal.
3.- Intervenció de les persones assistents durant un màxim de cinc minuts per persona, temps que es podrà escurçar en funció del nombre de persones que vulguin parlar tenint en compte una durada màxima de dues hores la sessió.
4.- Rèplica del/la responsable polític, si s’escau.
5.- Conclusions.

3. L’Acta de l’Audiència Pública de Pressupostos serà constitutiva de la memòria participativa que s’inclourà en l’expedient administratiu d’aprovació dels pressupostos.

Podeu consultar totes les actes de les audiències de pressupost en l’apartat finances/audiències de pressupost.

Actes de les audiències públiques

Consell Sectorial d’Educació

 • Què és? És un Òrgan de participació ciutadana dins de l’àmbit de l’Ensenyament

Constitució: 7 de maig de 2013, ratificat pel ple de la junta de Veïns de: 24 de maig de 2013, s’adjunta acord

Convocatòries: trimestrals

 • Què fa?

Funcions:

 1. Identificar les necessitats educatives dels ciutadans i ciutadanes de Valldoreix
 2. Contribuir a l’elaboració del projecte educatiu de Valldoreix i fer-ne el seguiment, supervisió i avaluació periòdica.
 3. Rebre informació de les propostes i acords municipals en matèria d’educació.
 4. Fomentar l’associacionisme entre les persones que realitzin activitats relacionades amb l’educació.
 5. Fomentar la comunicació i col·laboració entre les associacions educatives i entre aquelles i altres entitats que treballin en temes d’educació, mitjançant propostes i accions.
 6. Analitzar iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives de temàtica relacionada amb l’educació.

Qui la forma?

Composició:

Per part de l’EMD de Valldoreix:

Vocals amb dret a veu i vot:

 • EL President, que podrà delegar en el vocal de l’àrea
 • Un per cada grup municipal amb representació municipal al consistori.

Vocals amb dret a veu i sense vot: El secretari: Actuarà de secretària la técnica d’educació.

Per part dels Centres Educatius:

 • Vocals amb dret a veu i vot:

– Un representant del professorat que forma part del Consell Escolar del CEIP del Ferran Clua.
– Un representant del professorat que forma part de l’Escola Bressol de Valldoreix
– Un representant del professorat que forma part del Centre la Quitxalla
– Un representant de l’equip directiu de l’Escola de Música
– Un representant del professorat que forma part de l’IES ARNAU CADELL

Per part de les Associacions de les AMPES i altres entitats:

 • Vocals amb dret a veu i vot:

 – Un representant de l’ AMPAEscola Bressol de Valldoreix
– Un representant de l’ AMPA Ferran Clua
– Un representant de l’ AMPA Escola de Música de Valldoreix
– Un representant de l’Associació SAEC

Per part del Consell de la Vila:

 • Vocals amb dret a veu i vot: Quatre representants, escollits en el si del Consell de la Vila de Valldoreix
 • Normativa

Reglament de Participació Ciutadana de Valldoreix. Aprovat definitivament per Ple de la Junta de Veïns, en Sessió 24 de maig de 2012

En la SECCIÓ 3. CONSELLS SECTORIALS, ens parla dels Consells
Article 17. Àmbits dels Consells sectorials
Article 18. Objectius i funcions
Article 19. Composició
Article 20. Condició de membre dels Consells
Article 21. Règim de sessions i desenvolupament de les sessions

Consell Sectorial de Medi Ambient

El consell sectorial de Medi Ambient va néixer el mes de setembre de l’any 2010 com a Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 de Valldoreix amb la funció inicial de validar el Pla de Participació celebrat durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del mateix any, amb el qual es van tancar els documents finals Diagnosi Ambiental i del Pla d’Acció Local Sostenible de Valldoreix.

La segona funció de la Comissió era fer el seguiment any rere any de la implantació de l’Agenda 21, així com la priorització de les actuacions.

La Comissió de Seguiment de l’Agenda 21, en data 17 d’abril de 2012, va acordar canviar el seu nom pel de Consell Sectorial de Medi Ambient, mantenint la seva funció principal de seguiment de la implantació de l’Agenda 21.

Projectes del Consell Sectorial de Medi Ambient:

Consells Sectorials

Funcions:

1. Rebre informació directa i completa sobre els seus temes propis d’especial rellevància, de part del Govern de l’EMD.

2. Debatre sobre les proposicions del Govern de l’EMD i proposar-ne millores, complementacions i canvis que s’incloguin a l’ordre del dia del Consell.

3. Formular propostes en termes específics per a ser valorades i elaborades pel Govern de l’Entitat Municipal.

4. Fer el seguiment i proposar la revisió del Pla d’Acció Municipal corresponents al seu àmbit, si aquest està operatiu.

5. Proposar accions de govern al Consell de la Vila per a ser incorporades i debatudes en el seu si i prioritzades conjuntament amb les altres propostes que li arribin.

6. Promoure actes formatius en el seu àmbit, com conferències, xerrades, seminaris o col·loquis, oberts o exclusius pel Consell, per a millorar el coneixement sobre els temes de debat.

7. Proposar la realització d’esdeveniments i el seu contingut, així com organitzar-los o col·laborar en la seva organització.

8. Proposar prioritats al Consell de la Vila sobre accions de govern incloses en la part del pressupost que es destina a ser determinats pel sistema de participació ciutadana.

Composició:

1. Els membres dels Consells seran proposats per les Entitats i Associacions legalment constituïdes i registrades a l’Entitat Municipal de Valldoreix que exerceixin activitats obertes d’interès comú en els àmbits propis de cada Consell.

Es nomenaran membres dels Consells a ciutadans proposats per cada una de les Entitats relacionades, en un nombre proporcional al nombre de socis o afiliats, d’acord a les següents franges: fins a 20 socis, 1 membre; més de 20 socis, 2 membres. Els membres així proposats, per acord de la majoria, podran convidar altres ciutadans d’especial rellevància per a ser membres del Consell.

2. Els grups municipals amb representació a la Junta de Veïns podran nomenar un membre cadascú, que assistirà al Consell com a membre ordinari.

3. Seran membres nats dels Consells, la Presidència i els Vocals que siguin responsables de les àrees de govern que incloguin els àmbits propis de cada Consell.

4. Els membres dels Consells Sectorials seran nomenats per un període de 4 anys.

Règim de sessions:

El règim de sessions vindrà determinat per l’acord en el sí dels consells.

Consell de la Vila de Valldoreix

Les funcions principals del Consell de la Vila són:

1. Rebre informació directa i completa sobre temes de ciutat d’especial rellevància, de part del Govern de l’EMD, així com dels representants dels Consells sectorials.
2. Debatre sobre les proposicions del Govern de l’EMD i proposar-ne millores, complementacions i canvis.
3. Formular propostes en termes generals per ser valorades i elaborades pel Govern de l’Entitat Municipal.
4. Fer el seguiment i proposar la revisió, en el seu cas, del Pla d’Acció Municipal.
5. Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
6. Promoure actes formatius en l’àmbit de la política local, com conferències, xerrades, seminaris o col·loquis, oberts o exclusius pel Consell, per a millorar el coneixement sobre els temes de debat.
7. Fomentar accions dirigides a potenciar la pròpia participació ciutadana.

Composició: Està constituït per membres del consistori de l’EMD-Valldoreix i per veïns de Valldoreix, majors d’edat i amb una antiguitat de padró de, com a mínim, dos anys. El consell tindrà un màxim de 40 membres.

Règim de sessions: El Consell de la Vila de Valldoreix es reunirà amb periodicitat trimestral de forma ordinària. A proposta de la Presidència o d’un nombre de membres, superior o igual a una quarta part dels membres, es podran celebrar reunions extraordinàries per tractar assumptes específics. Les reunions ordinàries tindran una durada màxima de dues hores.

0 549

Òrgans de participació

Consells sectorials: Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la ciutat com ara: l’escola, la cultura, l’esport, el medi ambient, la joventut, les dones, la gent gran, les persones amb disminució, la cooperació i la solidaritat i altres similars.

Consell de la Vila: És l’òrgan de participació on, representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat.

Audiències públiques: Les audiències públiques són trobades dels/les responsables municipals amb els veïns i veïnes per donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació, i recollir les seves propostes. L’audiència pública pot ser sol·licitada per iniciativa institucional o popular.

Tots els òrgans de participació, tenen un caràcter consultiu, d’informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. (l’art. 69 de la Llei 7/1985, de 15 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 154.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya)