Agenda 21

Agenda 21

0 2631

[:ca]L’any 1992 es va celebrar la Cimera de la Terra a la ciutat de Rio de Janeiro, en la que per primera vegada va sorgir l’Agenda 21, definida com una estratègia que els països han d’empendre en l’àmbit mundial cap al Desenvolupament Sostenible.

L’any 1994, a Alborg (Dinamarca) es va celebrar la primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Alborg, que instava els municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el procés de les Agendes 21 Locals per al desenvolupament sostenible d’aquests municipis.

A Valldoreix, l’any 2009 es va elaborar l’Agenda 21 Local amb la finalitat de diagnosticar els punts febles pel que fa a la sostenibilitat local i plantejar mesures de correcció.

En una primera fase, es va elaborar l’Auditoria Ambiental, en la que es defineix el medi físic, l’entorn socioeconòmic i es diagnostiquen els punts febles pel que fa als vectors ambientals (energia, aigua, residus, aire i soroll), posant especial èmfasi en la diagnosi de l’estat de les rieres de Valldoreix i la mobilitat.

En una segona fase, es va elaborar el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, en el qual es defineixen 4 línies estratègiques d’actuació, dividides en 11 programes d’actuació, que incorporen un total de 45 actuacions plantejades per a la correcció de les deficiències detectades durant la primera fase d’elaboració de l’Auditoria Ambiental.

En una tercera fase, durant l’any 2010, es va celebrar el Pla de Participació Ciutadana, per tal que els valldoreixencs i valldoreixenques poguéssin participar de forma activa en l’elaboració final dels documents de l’Agenda 21 Local. El Pla de de Participació Ciutadana va constar de 4 sessions en les quals els veïns i veïnes van poder valorar els documents proposats i plantejar canvis, que van ser incoporats en els documents finals.

Documents resultants del procés de l’Agenda 21 Local de Valldoreix :

– Audioria Ambiental

– ANNEX 1 (Rieres de Valldoreix)

– Annex 2: mobilitat

– PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT I PLA DE SEGUIMENT

– PLA DE PARTICIPACIÓ[:es]En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra en la ciudad de Río de Janeiro, en la que por primera vez surgió la Agenda 21, definida como una estrategia que los países deben emprender en el ámbito mundial hacia el Desarrollo Sostenible.

En 1994, en Alborg (Dinamarca) se celebró la primera Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, donde se redactó la Carta de Alborg, que instaba a los municipios a iniciar, siguiendo la filosofía de la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra, el proceso de las Agendas 21 Locales para el desarrollo sostenible de estos municipios.

En Valldoreix, en 2009 se elaboró ​​la Agenda 21 Local con el fin de diagnosticar los puntos débiles en cuanto a la sostenibilidad local y plantear medidas de corrección.

En una primera fase, se elaboró ​​la Auditoría Ambiental, en la que se define el medio físico, el entorno socioeconómico y se diagnostican los puntos débiles en cuanto a los vectores ambientales (energía, agua, residuos, aire y ruido), poniendo especial énfasis en el diagnóstico del estado de las rieras de Valldoreix y la movilidad.

En una segunda fase, se elaboró ​​el Plan de Acción Local para la Sostenibilidad, en el que se definen 4 líneas estratégicas de actuación, divididas en 11 programas de actuación, que incorporan un total de 45 actuaciones planteadas para la corrección de las deficiencias detectadas durante la primera fase de elaboración de la Auditoría Ambiental.

En una tercera fase, durante el año 2010, se celebró el Plan de Participación Ciudadana, para que los valldoreixencs y valldoreixenques pudieran participar de forma activa en la elaboración final de los documentos de la Agenda 21 Local. El Plan de de Participación Ciudadana constó de 4 sesiones en las que los vecinos y vecinas pudieron valorar los documentos propuestos y plantear cambios, que fueron incoporats en los documentos finales.

Documentos resultantes del proceso de la Agenda 21 Local de Valldoreix:

– AUDITORIA AMBIENTAL

– ANEXO 1 (Rieras de Valldoreix)

– ANEXO 2: movilidad

– PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD Y PLAN DE SEGUIMIENTO

– PLAN DE PARTICIPACIÓN[:en]In 1992 Earth Summit held in Rio de Janeiro, in which first emerged in Agenda 21, defined as a strategy that countries must undertake in the world no Sustainable Development.

In 1994, in Alborg (Denmark) hosted the first European Conference on Sustainable Cities and Towns, which drafted the Charter of Alborg, urging municipalities to initiate, following the philosophy of Agenda 21 Earth Summit, the process of Local Agenda 21 sustainable development of these municipalities.

A Valldoreix, 2009 was drawn Local Agenda 21 in order to diagnose the weaknesses in terms of sustainability and consider local corrective measures.

In the first phase, was developed Environmental Audit, which is defined in the physical environment, socioeconomic and diagnose weaknesses regarding environmental vectors (energy, water, waste, air and noise) with special emphasis on the diagnosis of the condition of streams Valldoreix and mobility.

In a second phase, produced the Local Action Plan for Sustainability, which defines four strategic lines of action, divided into 11 action programs, which include a total of 45 performances planned for correction of the deficiencies identified during the first phase of preparation of the Environmental Audit.

In a third phase, in 2010, held the Citizen Participation Plan, so that valldoreixencs valldoreixenques and could participate actively in the preparation of final documents of the Local Agenda 21. The Citizen Participation Plan consisted of four sessions in which residents were able to evaluate the proposed documents and propose changes that were incoporats in the final documents.

Documents resulting from the process of Local Agenda 21 of Valldoreix:

– Environmental Auditories

– ANNEX 1 (Watercourses Valldoreix)

– Annex 2: mobility

– ACTION PLAN FOR LOCAL SUSTAINABILITY PLAN MONITORING

– PARTICIPATION PLAN[:]

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta