Bases del Premi Literari de Valldoreix 2016

Bases del Premi Literari de Valldoreix 2016

0 1386

1. TEMA DEL CONCURS:

Les obres hauran de ser originals inèdits d’una sola narració, tema lliure i escrits en llengua catalana. Només s’acceptarà una obra per participant i modalitat. S’haurà de presentar el document original en paper, i còpia en format digital pdf.

2. CONVOCATÒRIA, EXTENSIÓ i CARACTERÍSTIQUES DELS ORIGINALS:

Convoquen les àrees de Cultura i Joventut de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix • Juvenil: de 10 a 30 fulls DIN-A4 • Adults: de 10 a 30 fulls DIN-A4 L’original de les dues modalitats en format paper s’haurà de presentar a doble cara. Els relats de les dues modalitats s’hauran de presentar a doble espai. Marges: Superior 3cm, inferior 2cm, esquerra 2cm. i dret 1,7cm (aproximadament) Tipografia estil Tahoma, de cos 12 o similar.

3. MODALITATS:

S’estableixen dues modalitats: • Juvenil, per a autors d’entre 12 i 17 anys (ambdós inclosos). • Adults, per a autors majors de 18 anys, complerts a la data de la Convocatòria.

4. DOTACIÓ:

Modalitat Juvenil 1.000.- euros. Modalitat Adults 2.000.- euros. Les obres premiades seran publicades per l’EMD de Valldoreix. No es podran presentar els guanyadors de les dues últimes edicions.

5. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ:

La data màxima de presentació serà el divendres dia 1 de juliol del 2016. La narració, s’haurà de presentar al Registre d’Entrada de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix – Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer número 185 – de dilluns a dijous de 8 a 19 hores, i divendres de 8 a 14h, excepte festius. Els originals s’han de presentar acompanyats d’un sobre tancat. La modalitat i el lema hauran d’estar escrits a l’exterior del sobre, a l’interior del qual es farà constar el títol, lema, nom, edat, adreça, població, comarca, correu electrònic i el telèfon. Els concursants menors d’edat hauran d’incloure en la plica un permís patern/matern/tutor autoritzant la seva participació.

6. JURAT:

El Jurat valorarà les obres presentades i obrirà les pliques en Audiència Pública abans del primer Ple de Valldoreix que es celebri després del mes d’agost. Aquest estarà format per les següents persones, sense perjudici que aquesta EMD, i en cas d’absència d’un dels membres, pugui nomenar-ne un altre. La presidència anirà a càrrec del Vocal de Cultura, Joaquim Castelló i López, i els altres membres del Jurat seran les següents persones :

• Teresa Bosch

• Andrés Ehrenhaus

• Enric Larreula

• Mariona Masferrer

• Martí Roque

En serà la Secretària, Núria Stenger i Giralt, Coordinadora de Cultura, Joventut , i Biblioaccés Vall d’Or de l’EMD de Valldoreix.

7. VEREDICTE, ADJUDICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI:

El veredicte del Jurat, serà inapel·lable i proposarà l’adjudicació o deixarà deserts els premis. Els sobres dels guanyadors s’obriran en el mateix moment que es llegeixi l’acta del jurat en Audiència Pública del primer Ple que es celebri després del mes d’agost i es notificarà a través de carta certificada.

8. DRETS D’AUTOR:

Durant el termini d’un any des de l’adjudicació del Premi, els autors cediran els drets d’edició de les obres guanyadores a l’EMD de Valldoreix

9. DEVOLUCIÓ D’ORIGINALS:

Els originals no premiats s’hauran de recollir a l’EMD durant un mes des del moment del veredicte públic, passat aquest termini seran destruïts.

10. RÈGIM JURÍDIC:

El fet de presentar originals a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. En virtut de tot l’ anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1995, de 2 d’ abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; article 80 de la Llei 8/1987, de 15 d’ abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de l’Ens Local, RESOLC: PRIMER.- APROVAR les Bases del Premi Literari de Valldoreix, edició 2016 SEGON.- CONVOCAR el Premi Literari de Valldoreix 2016 que es regirà per les corresponents Bases de la Convocatòria. TERCER.- DONAR PUBLICITAT i promoure la concurrència al Concurs convocat mitjançant la inserció d’anuncis en el Tauló d’edictes de l’EMD, Casal de Cultura, l’ Infovalldoreix, el Tot Sant Cugat, i portal WEB de l’EMD. QUART.- DONAR compte d’aquest Decret al Proper Ple.

Valldoreix, febrer de 2016

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta