Control del Mosquit Tigre

Control del Mosquit Tigre

0 1126

 

ESTRATÈGIA PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE A CATALUNYA
Durant l’estiu del 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència del
mosquit tigre (Aedes albopictus). Des d’aquell moment s’ha anat estenent i desenvolupant
per diferents territoris del nostre país, principalment en àrees urbanes, on troba el seu
hàbitat preferit, tant en espais públics com privats.
La seva detecció va promoure diverses accions des dels organismes implicats dels territoris
afectats: ajuntaments, consells comarcals, diputacions i la Generalitat de Catalunya. També
va donar lloc a la creació d’un grup de treball amb la participació d’aquestes institucions,
coordinat pels departaments competents en matèria de medi ambient i de salut de la
Generalitat de Catalunya, a fi d’establir criteris comuns sobre les accions que calia dur a
terme. Fruits d’aquest grup de treball van ser, entre d’altres, l’elaboració del document
Campanya de control del mosquit tigre a Catalunya, de juny del 2005; l’Ordenança municipal
tipus per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre; l’estudi
sobre la seva dispersió, i l’elaboració de fullets informatius per prevenir i controlar el mosquit.
Des que va aparèixer a Catalunya, diferents agents hem anat desenvolupant accions per a la
prevenció i el control del mosquit tigre. No obstant això, l’abast de la dispersió del mosquit
ha anat creixent al llarg d’aquests anys i han augmentat, d’una banda, el nombre de
persones exposades a les molèsties que produeixen les seves picades i, de l’altra, els
organismes i les institucions implicats. Així mateix, cal tenir present la capacitat del mosquit
d’actuar com a vector d’alguns tipus de malalties, com ara les produïdes pels virus
Chikungunya i dengue, tot i que aquesta probabilitat és actualment baixa al nostre país. A la
vegada, cada cop es tenen més coneixements i experiència entorn d’aquesta problemàtica.
En conseqüència, es fa necessari replantejar i actualitzar les estratègies desenvolupades fins
al moment, respecte als diferents àmbits d’actuació en què es basa la prevenció i el control
del mosquit tigre. Per això, es va crear el juny del 2010 la Comissió Interinstitucional per a la
Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, amb l’encàrrec d’elaborar aquest
document. L’objectiu és minimitzar la densitat i la dispersió del mosquit tigre, les molèsties
produïdes a la població per les seves picades, i prevenir el risc que actuï com a vector de
malalties.
L’Estratègia estableix un protocol harmonitzat de mesures de prevenció i control del mosquit
tigre a Catalunya, que incorpora els nous coneixements i l’experiència en el tema i l’adapta a
la situació actual de la problemàtica. En aquest sentit proporciona una eina bàsica d’actuació
a totes les institucions que hi estan implicades.

 

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta