El pressupost de l’EMD del 2015

El pressupost de l’EMD del 2015

0 1157

 

Resum pressupost 2015 ANY 2015
Concepte
Ingressos
Capítol 1. Impostos directes 950.000,00
Capítol 2. Impostos indirectes 100.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos 648.793,56
Capítol 4. Transferències corrents 6.362.026,43
Capítol 5. Ingressos patrimonials 34.867,93
Capítol 7. Transferències de capital 50.000,00
Capitol 8. Actius financers 468,46
Capítol 9. Passius financers 172.109,55
Total ingressos 8.318.265,93
Despeses
Capítol 1. Remuneracions de personal 2.068.351,47
Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis 2.154.489,02
Capítol 3. Interessos 45.988,75
Capítol 4. Transferències corrents 3.213.754,40
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos 185.341,48
capítol 6. Inversions Reals 282.286,19
Capítol 7. Transferències de capital 0,00
Capítol 8. Actius Financers 10.000,00
Capítol 9. Passius financers 358.054,62
Total despeses 8.318.265,93

Si voleu consultar els pressupostos de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’altres exercicis i el pressupost detallat ho podeu fer al Portal de Transparència de l’EMD.

 

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta