Què és un pressupost municipal?

Què és un pressupost municipal?

0 1228

El pressupost municipal

• És un dels instruments més importants que han d’aprovar cada un dels governs locals anualment, per donar resposta a les necessitats de la vila, a partir d’una distribuició equilibrada dels recursos econòmics i financers.
• En el pressupost municipal s’han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.

Els principis bàsics d’un pressupost
• Anualitat – Han de coincidir amb l’any natural.
• Unitat – Només hi ha un pressupost per a l’exercici.
• Universalitat – Han de contenir totes les despeses i ingressos de l’administració.
• Equilibri – S’han d’aprovar sense dèficit inicial.
• Especialitat – Les despeses només poden destinar-se a allò que s’ha previst en el pressupost.
• No afectació – Els recursos serveixen per satisfer un conjunt d’obligacions, excepte les despeses amb ingressos afectats.
• Estabilitat – Ha de reflectir una situació d’equilibri o superàvit pressupostari.
• Transparència – Han de contenir la informació necessària per verificar el compliment de la llei.
Àmbit d’ingressos
• Classificació dels Capítols en l’àmbit dels ingressos:
      – Ingressos corrents:
• Capítol 1 : Impostos directes (plusvàlues)
• Capítol 2 : Impostos indirectes (Impost sobre construccions)
• Capítol 3 : Taxes i altres ingressos (Llicències, Ocupacions del sòl…)
• Capítol 4: Transferències corrents (DIBA, St. Cugat, subvencions diverses)
• Capítol 5 : Ingressos patrimonials (Concessions)
      – Ingressos de capital:
• Capítol 6 : Alienació d’inversions reals
• Capítol 7 : Transferències de capital (subvencions per inversió, PUOSC, Xarxa Barcelona)
      –Operacions financeres:
• Capítol 8 : Actius financers (Devolució de bestretes i romanent)
• Capítol 9 : Passius financers (Prèstecs)
Àmbit de les despeses
• Classificació dels Capítols en l’àmbit de les despeses:
      – Capítol 1: Personal
      – Capítol 2: Provisió de serveis
      – Capítol 3: Despeses financeres
      – Capítol 4: Transferències corrents
      – Capítol 6: Inversions
      – Capítol 7: Transferències de capital (inversions)
      – Capítol 8: Actius financers (Bestretes de personal)
      – Capítol 9: Passius financers (amortització de prèstecs)

Pressupost ordinari versus extraordinari

• Pressupost ordinari: la despesa corrent que té l’EMD per al funcionament del nostre dia a dia
• Pressupost extraordinari: és el pressupost de les inversions anuals.
• El pressupost total: ordinari + extraordinari
Equilibri pressupostari
• Per aconseguir un pressupost equilibrat les despeses ordinàries han de ser finançades amb ingressos ordinaris.
• I les inversions han de ser finançades amb endeutament, recursos propis o subvencions.

 

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta