Què és un pressupost?

Què és un pressupost?

0 1197

Què és un pressupost?

El pressupost municipal

 • És un dels instruments més importants que han d’aprovar cada un dels governs locals anualment, per donar resposta a les necessitats de la vila, a partir d’una distribuició equilibrada dels recursos econòmics i financers.
 • En el pressupost municipal s’han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.

Els principis bàsics d’un pressupost

 • Anualitat – Han de coincidir amb l’any natural.
 • Unitat – Només hi ha un pressupost per a l’exercici.
 • Universalitat – Han de contenir totes les despeses i ingressos de l’administració.
 • Equilibri – S’han d’aprovar sense dèficit inicial.
 • Especialitat – Les despeses només poden destinar-se a allò que s’ha previst en el pressupost.
 • No afectació – Els recursos serveixen per satisfer un conjunt d’obligacions, excepte les despeses amb ingressos afectats.
 • Estabilitat – Ha de reflectir una situació d’equilibri o superàvit pressupostari.
 • Transparència – Han de contenir la informació necessària per verificar el compliment de la llei.

Àmbit d’ingressos

 • Classificació dels Capítols en l’àmbit dels ingressos:

– Ingressos corrents:

 • Capítol 1 : Impostos directes (plusvàlues)
 • Capítol 2 : Impostos indirectes (Impost sobre construccions)
 • Capítol 3 : Taxes i altres ingressos (Llicències, Ocupacions del sòl…)
 • Capítol 4: Transferències corrents (DIBA, St. Cugat, subvencions diverses)
 • Capítol 5 : Ingressos patrimonials (Concessions)

– Ingressos de capital:

 • Capítol 6 : Alienació d’inversions reals
 • Capítol 7 : Transferències de capital (subvencions per inversió, PUOSC, Xarxa Barcelona)

–Operacions financeres:

 • Capítol 8 : Actius financers (Devolució de bestretes i romanent)
 • Capítol 9 : Passius financers (Prèstecs)

Àmbit de les despeses

 • Classificació dels Capítols en l’àmbit de les despeses:

– Capítol 1: Personal

– Capítol 2: Provisió de serveis

– Capítol 3: Despeses financeres

– Capítol 4: Transferències corrents

– Capítol 6: Inversions

– Capítol 7: Transferències de capital (inversions)

– Capítol 8: Actius financers (Bestretes de personal)

– Capítol 9: Passius financers (amortització de prèstecs)

Pressupost ordinari vs extraordinari

 • Pressupost ordinari: la despesa corrent que té l’EMD per al funcionament del nostre dia a dia
 • Pressupost extraordinari: és el pressupost de les inversions anuals.
 • El pressupost total: ordinari + extraordinari

Equilibri pressupostari

 • Per aconseguir un pressupost equilibrat les despeses ordinàries han de ser finançades amb ingressos ordinaris.
 • I les inversions han de ser finançades amb endeutament, recursos propis o subvencions.

ARTICLES SIMILARS

0 1368

0 1133

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta