diumenge, gener 17, 2021
Sin categoría

0 1678

Consell Sectorial de Mobilitat

El Consell Sectorial de Mobilitat es constitueix el 20 de setembre de 2016 i té per missió principal el seguiment a Valldoreix del Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès, aprovat pel ple de l’Ajuntament de 19 de maig de 2014. La redacció del pla va incorporar l’estudi de mobilitat de Valldoreix, informat pel Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de 4 d’abril de 2013, que és el document de detall de l’anàlisi, diagnosi i propostes d’actuació en el seu àmbit territorial.

Els objectius i funcions del Consell, la composició i el règim de sessions, són els establerts a l’article 18 del Reglament de participació ciutadana.

0 1111

 

ANUNCI

Aprovat en sessió plenària extraordinària de data dinou d’abril de dos mil divuit, l’avantprojecte d’Ordenança del procediment dels pressupostos participatius, de conformitat amb l’article 63 del Regalment d’Obres, Actititats i Serveis (ROAS), s’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils al BOP, al DOGC, al diari ARA i a la web de l’EMD de Valldoreix, perquè es puguin formular reclamacions i al.legacions,

L’aprovació inicial de l’avantprojecte d’Ordenança del procediment dels pressupostos participatius es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat la seva aprovació definitiva.

Text aprovat inicialment a 19/04/2018

0 1567

Ordenances Fiscals 2017

Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, de data 18 de maig de 2017,  s’ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança núm.9 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i menjador de l’escola bressol de Valldoreix, de l’Ordenança núm.10 Reguladora dels preus públics i de l’Ordenança núm.13 Reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de l’Escola de Música de Valldoreix. Finalitzat el termini d’al·legacions queda aprovat de forma definitiva el Text Refós de les Ordenances Fiscals i de Bon Govern de 2017.