Dilluns, febrer 26, 2024
La teva EMD més a prop

Comissió Especial de Comptes

Què és la Comissió?

La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics integrants a l’EMD. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a la Junta de Veïns si és possible, o el vot serà ponderat proporcional a la seva representativitat a la Junta de Veïns.

La Presidència de la Comissió correspondrà al President/a o val en qui delegui.

Les funcions de la Comissió seran les que se li atorguen en l’article 58 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb  l’article 212 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, consistents en l’examen, l’estudi i l’informa dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, els comptes no pressupostaris i els comptes o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans de l’1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de l’EMD, juntament amb justificants i antecedents, i emetre l’informe.

L’informe de la Comissió Especial de Comptes amb els vots particulars i les esmenes presentades,  juntament amb els comptes generals de l’EMD han d’ésser objecte d’informació pública abans de ser sotmesos a aprovació del Ple . En període d’informació pública es poden presentar reclamacions i observacions sobre els comptes generals.

Josep Puig i Belman

La Presidència pertany al grup CiU Actuem amb 3 vots

Xavier Gavaldà i Carbonell

Com a representant del Grup Municipal de CIU amb 2 vots.

Humet perfil
Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos

Representant del Grup Municipal de la CUP Procés Constituent amb 2 vots.

Climent perfil
Nöel Climent Jurado

Com a representant del Grup Municipal de ERC amb 1 vot.

casta perfil
Susana Casta Balcells

Representant del Grup Municipal de Ciutadans amb 1 vot.

Audiències públiques prèvies al Ple

Article 22 del Reglament de participació

Amb l’objectiu de donar veu als a ciutadans de Valldoreix, que puguin exposar els seus suggeriments, observacions, preguntes i queixes sobre qualsevol tema d’interès ciutadà, de manera personal a la Junta de Veïns, es convocaran audiències públiques que se celebraran bimensualment amb una durada màxima de cinquanta minuts. Les audiències públiques se celebren abans de cada un dels Plens Ordinaris de la Junta de Veïns.

A fi de possibilitar la participació del major nombre possible de veïns, les audiències constaran d’un torn de preguntes i suggeriments per part del públic, en bloc i amb una única intervenció per a cada persona amb una durada màxima de 5 minuts. Seguidament el moderador donarà la paraula als membres del Consistori perquè responguin o donin les explicacions oportunes. Si hi ha temps, es podrà obrir un segon torn de preguntes per a demanar puntualitzacions, en les mateixes condicions que l’anterior.

El moderador podrà, en tot cas, exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre el posicionament del veí.

AudienciaPublicaFoto

Les Audiències públiques es celebraran el penúltim dijous de cada mes que correspongui, a les 19.00h, a la a la Sala de Sessions de l’EMD.

Pots consultar les actes de les audiències públiques aquí.

Junta de Govern

La Junta de Govern està presidida per el President de l’EMD-Valldoreix i per com a màxim una tercera part de regidors. La seva missió és coordinar i prendre la iniciativa en l’administració i el bon funcionament de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.

Josep Puig i Belman

CIU – Actuem
Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i Serveis Urbans i vialitat.

presidencia@valldoreix.cat

Bernat Gisbert Riba

Vocal independent i portaveu
Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut,  Esports i Gestió de Residus.

bgisbert@valldoreix.cat

 Susana Herrada i Cortés

Vocal independent
Atenció a les Persones, Serveis Socials, Educació, Recursos Humans, Mobilitat i Transport Públic.

sherrada@valldoreix.cat

Elena Degollada i Bastos

Vocal CDC
Economia, Serveis Generals,  Gestió i desenvolupament d’ equipaments estratègics,  Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal.

edegollada@valldoreix.cat

Joaquim Castelló i López

Vocal CDC
Medi ambient i Sostenibilitat, Cultura, Gent Gran, Salut, Comerç i Promoció Econòmica a les empreses  i Can Monmany.

jcastello@valldoreix.cat

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus està formada per la Presidència i els portaveus de tots els grups municipals representats al sí del consistori. El President podrà convidar a la Junta de Portaveus a tots els vocals de l’EMD.

La Junta de Portaveus està regulada a través del Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat el dia 14 d’agost de 2013, de l’article 34 al 39.

Els grups municipals podran sol·licitar a la Presidència la presència d’un membre no convidat.

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l’EMD que té per funció la consulta i informació dels assumptes que hagin de ser sotmesos a aprovació del Ple de la Junta de Veïns, així com el seguiment de la gestió del presidents i dels vocals encarregats de les diferents àrees de govern.

A la Junta de Portaveus se li consulten tots els assumptes que corresponguin al Pe de la Junta de Veïns, excepte de les mocions de la presidència i assumptes en que el propi Ple declari la urgència.

L’objecte final de la Junta de Portaveus és propiciar l’apropament i afavorir la síntesi de les postures dels diversos Grups Municipals, essent les seves atribucions de caràcter no resolutori i circumscrites al tractament de temes, a nivell d’intercanvi d’informació i punts de vista.

La Junta de Portaveus es reuneix set dies naturals abans de la data fixada per la realització del Ple Ordinari (a comptar des de l’endemà de la convocatòria).

També s’haurà de reunir abans de la data fixada per la realització dels Plens Extraordinaris, amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no comptant el dia de la convocatòria, ni el dia que es realitza el Ple.

El President de l’EMD pot convocar altres Juntes de Portaveus per tractar temes que consideri convenients.

Ple de la Junta de veïns

El Ple de la Junta de Veïns és la màxima representació política dels ciutadans de l’EMD Valldoreix. El Ple està constituït per vuit vocals que van ser escollits democràticament el passat 25 de maig de 2015, per tots els ciutadans i presidit pel President.

Actualment el ple està integrat per vuit vocals de diverses formacions polítiques diferents: CIU-Actuem, CUP, ERC i Ciutadans; agrupats en els corresponents grups municipals. Les funcions de cada grup són representar la seva formació en qüestions d’ordre i funcionament del ple municipal, així com expressar la posició del grup en els assumptes sotmesos al ple.

Els Plens de l’EMD de Valldoreix se celebren de forma ordinària cada dos mesos: els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre i tenen lloc el penúltim dijous de cada mes que correspongui, a les 20.00h, a la Sala de Plens de l’EMD.

Els integrants de cadascun dels Grups Municipals són:

NOMENAMENT DE PORTAVEU:  Bernat Gisbert Riba i substituta Susana Herrada Cortés.

Publicació de les sessions plenàries

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 

INTEGRAT PELS VOCALS: Josep Puig Belman, Susana Herrada Cortés, Bernat Gisbert Riba, Xavier Gavaldà Carbonell i Joaquim Castelló López.

CUP

INTEGRAT  PELS VOCALS: Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos i Ferran Margineda Agustin.

NOMENAMENT DE PORTAVEU: Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos i substitut Ferran Margineda Agustin.

ESQUERRA REPÚBLICANA

INTEGRAT PEL VOCAL: Nöel Climent Jurado.

NOMENAMENT DE PORTAVEU: Nöel Climent Jurado.

CIUTADANS

INTEGRAT PER LA VOCAL: Susana Casta Balcells.

 NOMENAMENT DE LA PORTAVEU:  Susana Casta Balcells.

Convocatòria de les sessions de Ple

Retribucions actuals dels membres de la corporació

Josep Puig i Belman – 43.710,00 euros, que es perceben en 12 pagues. Desenvolupa les seves funcions de President de l’EMD de Valldoreix, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació de 37’5 hores setmanals, que representa la totalitat de la jornada de referència.

Susana Herrada Cortés – 26.100,00 euros, que es perceben en 12 pagues.  Amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa un 75 per cent de la jornada.

Joaquim Castelló López – 26.100,00 euros, que es perceben en 12 pagues.  Amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa un 75 per cent de la jornada.

Bernat Gisbert Riba – 15.500,00 euros, que es perceben en 12 pagues.  Amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 18,75 hores setmanals, que representa un 50 per cent de la jornada.

Elena Degollada Bastos – 26.100,00 euros, que es perceben en 12 pagues.  Amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa un 75 per cent de la jornada.

Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos, Ferran Margineda Agustin, Nöel Climent Jurado i Susana Casta Balcells perceben la retribució per assistència efectiva als Plens, Juntes de Portaveus i altres reunions col·legiades al President:

– 240 euros per assistència efectiva als Plens ordinaris i extraordinaris.

– 200 euros per assistència efectiva a les Juntes de Portaveus o a la Comissió Especial de Comptes.

 Aquestes quantitats es cobraran amb un màxim de 5.200 euros anuals.

 Les assistències als Plens seran justificades per l’acte oficial; les assistències a les Juntes de Portaveus i a la Comissió especial de Comptes seran justificades per l’Acta que aixecarà la Secretària de la Corporació.

La dotació econòmica als Grups Municipals serà anual per als grups municipals i serà de 700 euros anuals, més 300 euros anuals per cada vocal que composi el grup, que serà lliurada al portaveu del grup.

Formen part d’un mateix grup municipal el president i els vocals nomenats per una mateixa candidatura o llista electoral. Cada grup municipal té un portaveu, les funcions del qual són representar el seu grup en les qüestions d’ordre i funcionament del ple municipal, així com expressar la posició oficial del grup en els assumptes sotmesos al ple.

Grup Municipal de CiU-Actuem

Josep Puig i Belman, president CIU – Actuem

Valldoreixenc de naixement (Valldoreix, 1959). És mestre industrial i electricista de professió i actual President de l’EMD de Valldoreix. L’any 2006 va liderar amb el moviment veïnal ‘Actuem per Valldoreix’, amb el què, juntament amb un grup de veïns i veïnes, va lluitar per millorar la seguretat de la vila i dels  conveïns. Des del 2006 va ser  vicepresident de l’Entitat Municipal i al 2011 passar a ser és el President de l’EMD de Valldoreix i fins a l’actualitat.

presidencia@valldoreix.cat

Bernat Gisbert Riba, vocal independent

Nascut al 1986 i veí de Valldoreix des de l’any 2002. És llicenciat en Periodisme a la Universitat Ramon Llull (FCC Blanquerna) i especialitzat en periodisme esportiu amb un Màster així com també en Comunicació Política. Vocal de l’EMD des del 2014.

bgisbert@valldoreix.cat

Susana Herrada i Cortés, vocal independent

Nascuda a Barcelona i veïna de Valldoreix des del 2004. Va començar col·laborant activament a l’AMPA de l’escola Ferran i Clua sent secretària durant 6 anys i actualment es troba a l’escola Gerbert d’Orlhac. Per la seva amistat amb Josep Puig, va participar en el moviment ciutadà ACTUEM i va formar part part com vocal del Consistori de l’EMD de Valldoreix a la legislatura 2007/2011 a l’oposició i, en l’actualitat és vocal i membre de Govern.

sherrada@valldoreix.cat

Joaquim Castelló i López, vocal CDC 

Joaquim Castelló es va dedicar al sector tèxtil fins el 2009, té el títol superior d’entrenador de Bàsquet i per això va ser vocal de Joventut i Esports en la legislatura anterior.

jcastello@valldoreix.cat

 

Elena Degollada i Bastos, vocal CDC

 

 

 

 

 

 

Llicenciada en Filologia Anglo-germànica i professora d’anglès de secundària. Nascuda a Barcelona, vaig venir a viure a Sant Cugat el 1993, i a Valldoreix el 2005. Compromesa amb el meu entorn i entusiasta de les possibilitats que estan per arribar. Crec en les persones. M’agraden els animals, la música i llegir, no necessàriament en aquest ordre.

edegollada@valldoreix.cat

Grup Municipal de CUP – Procés Constituent 

Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos

Veí de Valldoreix, 61 anys. Activista veïnal en associacions de veïns des de fa més de 40 anys, darrerament a la de Veïns Progressistes de Valldoreix i abans a la Associació Sant Joan de Mirasol. Membre de l’Ampa de l’Escola Catalunya i de l’Institut Leonardo Da Vinci durant 15 anys en els darrers 17 anys. Membre del CEM (Consell Escolar Municipal) durant 4 anys. Arquitecte tècnic, treballant com a professional lliberal des de fa 38 anys, quasi sempre en la gestió d’obres per a organismes oficials (Incasòl, Gisa, Infraestructures, Regesa, Reursa).

Ferran Margineda Agustin

49 anys. Viu a Valldoreix tot i que se sent fortament vinculat a la Floresta. Format i amb experiència de caire mediambiental, treballa com a conductor dels busos urbans de la ciutat i és delegat sindical dels companyes i companys.  Està convençut que cal redefinir el model actual del servei de transport i que cal capgirar l’actual model de mobilitat.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Nöel Climent Jurado

Va néixer a Terrassa al 75 i és fill de família humil i classe treballadora. Viu a Valldoreix des de fa 3 anys i es treballador de l’empres SONY. És sindicalista de Comissions Obreres.Va fer  el pas  a la política perquè no creu en el Jo tinc raó i us haig de convèncer, sinó que pensa que si parlem i raonem plegats segur que trobem la millor resposta als problemes de la ciutadania.

Grup Municipal de Ciutadans

Susana Casta Balcells

Susanna és emprenedora i actualment cursa una formació de patronatge industrial; és veïna de Sant Cugat des de 1998 i resident en Valldoreix des de 1999. És simpatitzant de C’s des del 2014 i afiliada al partit des de principis del 2015 en l’agrupació territorial de Sant Cugat del Vallés.

L’agenda dels vocals i el President

Josep Puig i Belman – President de l’EMD-Valldoreix

Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Planejament, Obres i Serveis Urbans, Vialitat.

De dilluns a divendres de 9.30 a 15.00h.
Dilluns tarda: De 17.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 22.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: presidencia@valldoreix.cat – 936.742.719

Bernat Gisbert Riba – Vocal independent i portaveu
Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut, Esports, Gestió de Residus

Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dimecres de 8.00 a 14.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: bgisbert@valldoreix.cat – 936.742.719

Susana Herrada i Cortés – Vocal independent
Atenció a les Persones, Serveis Socials, Educació, Recursos Humans, Mobilitat i Transport Públic
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: sherrada@valldoreix.cat – 936.742.719

Joaquim Castelló i López – Vocal CDC
Medi Ambient i Sostenibilitat, Cultura, Gent Gran, Salut, Comerç i Promoció Econòmica a les Empreses, Gestió de Can Monmany

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: jcastello@valldoreix.cat – 936.742.719

Elena Degollada i Bastos – Vocal CDC
Economia, Serveis Generals, Gestió i desenvolupament d’Equipaments estratègics, Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h.
Dilluns tarda: De 18.00 a 22.00h.
Dijous tarda: De 17.00 a 21.00h.
Assistències actes de cap de setmana.
Per sol·licitar cita prèvia: edegollada@valldoreix.cat – 936.742.719

 

NOM
CÀRREC
Josep Puig i Belman
CDC-UDC-Actuem
President de l’EMD-Valldoreix: Agenda del president

Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Planejament, Obres i Serveis Urbans, Vialitat

Bernat Gisbert Riba
CDC-UDC-Actuem
Vocal independent i portaveu: Agenda del portaveu

Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut, Esports, Gestió de Residus

Susana Herrada i Cortés
CDC-UDC-Actuem
Vocal independent: Agenda de la vocal del govern
Atenció a les Persones, Serveis Socials, Educació, Recursos Humans, Mobilitat i Transport Públic

Joaquim Castelló i López
CDC-UDC-Actuem
Vocal CDC: Agenda del vocal del govern
Medi Ambient i Sostenibilitat, Cultura, Gent Gran, Salut, Comerç i Promoció Econòmica a les Empreses, Gestió de Can Monmany

Elena Degollada Bastos
CDC-UDC-Actuem
Vocal CDC: Agenda de la vocal del govern Economia, Serveis Generals,  Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal

margineda

Ferran Margineda Agustin Candidatura CUP-PC
Vocal CUP a l’oposició

Francesc Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos Candidatura CUP-PC
Vocal PC a l’oposició

noel.climent

Noel Climent Jurado Candidatura ERC-MES
Vocal ERC a l’oposició

Susana Casta Balcells Candidatura C’s
Vocal C’s a l’oposició