Dijous, juny 24, 2021
Òrgans municipals

Comissió Especial de Comptes

Què és la Comissió?

La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics integrants a l’EMD. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a la Junta de Veïns si és possible, o el vot serà ponderat proporcional a la seva representativitat a la Junta de Veïns.

La Presidència de la Comissió correspondrà al President/a o val en qui delegui.

Les funcions de la Comissió seran les que se li atorguen en l’article 58 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb  l’article 212 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, consistents en l’examen, l’estudi i l’informa dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, els comptes no pressupostaris i els comptes o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans de l’1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de l’EMD, juntament amb justificants i antecedents, i emetre l’informe.

L’informe de la Comissió Especial de Comptes amb els vots particulars i les esmenes presentades,  juntament amb els comptes generals de l’EMD han d’ésser objecte d’informació pública abans de ser sotmesos a aprovació del Ple . En període d’informació pública es poden presentar reclamacions i observacions sobre els comptes generals.

Josep Puig i Belman

La Presidència pertany al grup CiU Actuem amb 3 vots

Xavier Gavaldà i Carbonell

Com a representant del Grup Municipal de CIU amb 2 vots.

Humet perfil
Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos

Representant del Grup Municipal de la CUP Procés Constituent amb 2 vots.

Climent perfil
Nöel Climent Jurado

Com a representant del Grup Municipal de ERC amb 1 vot.

casta perfil
Susana Casta Balcells

Representant del Grup Municipal de Ciutadans amb 1 vot.

Audiències públiques prèvies al Ple

Article 22 del Reglament de participació

Amb l’objectiu de donar veu als a ciutadans de Valldoreix, que puguin exposar els seus suggeriments, observacions, preguntes i queixes sobre qualsevol tema d’interès ciutadà, de manera personal a la Junta de Veïns, es convocaran audiències públiques que se celebraran bimensualment amb una durada màxima de cinquanta minuts. Les audiències públiques se celebren abans de cada un dels Plens Ordinaris de la Junta de Veïns.

A fi de possibilitar la participació del major nombre possible de veïns, les audiències constaran d’un torn de preguntes i suggeriments per part del públic, en bloc i amb una única intervenció per a cada persona amb una durada màxima de 5 minuts. Seguidament el moderador donarà la paraula als membres del Consistori perquè responguin o donin les explicacions oportunes. Si hi ha temps, es podrà obrir un segon torn de preguntes per a demanar puntualitzacions, en les mateixes condicions que l’anterior.

El moderador podrà, en tot cas, exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre el posicionament del veí.

AudienciaPublicaFoto

Les Audiències públiques es celebraran el penúltim dijous de cada mes que correspongui, a les 19.00h, a la a la Sala de Sessions de l’EMD.

Pots consultar les actes de les audiències públiques aquí.

Junta de Govern

La Junta de Govern està presidida per el President de l’EMD-Valldoreix i per com a màxim una tercera part de regidors. La seva missió és coordinar i prendre la iniciativa en l’administració i el bon funcionament de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.

Josep Puig i Belman

CIU – Actuem
Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i Serveis Urbans i vialitat.

presidencia@valldoreix.cat

Bernat Gisbert Riba

Vocal independent i portaveu
Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut,  Esports i Gestió de Residus.

bgisbert@valldoreix.cat

 Susana Herrada i Cortés

Vocal independent
Atenció a les Persones, Serveis Socials, Educació, Recursos Humans, Mobilitat i Transport Públic.

sherrada@valldoreix.cat

Elena Degollada i Bastos

Vocal CDC
Economia, Serveis Generals,  Gestió i desenvolupament d’ equipaments estratègics,  Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal.

edegollada@valldoreix.cat

Joaquim Castelló i López

Vocal CDC
Medi ambient i Sostenibilitat, Cultura, Gent Gran, Salut, Comerç i Promoció Econòmica a les empreses  i Can Monmany.

jcastello@valldoreix.cat

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus està formada per la Presidència i els portaveus de tots els grups municipals representats al sí del consistori. El President podrà convidar a la Junta de Portaveus a tots els vocals de l’EMD.

La Junta de Portaveus està regulada a través del Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat el dia 14 d’agost de 2013, de l’article 34 al 39.

Els grups municipals podran sol·licitar a la Presidència la presència d’un membre no convidat.

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l’EMD que té per funció la consulta i informació dels assumptes que hagin de ser sotmesos a aprovació del Ple de la Junta de Veïns, així com el seguiment de la gestió del presidents i dels vocals encarregats de les diferents àrees de govern.

A la Junta de Portaveus se li consulten tots els assumptes que corresponguin al Pe de la Junta de Veïns, excepte de les mocions de la presidència i assumptes en que el propi Ple declari la urgència.

L’objecte final de la Junta de Portaveus és propiciar l’apropament i afavorir la síntesi de les postures dels diversos Grups Municipals, essent les seves atribucions de caràcter no resolutori i circumscrites al tractament de temes, a nivell d’intercanvi d’informació i punts de vista.

La Junta de Portaveus es reuneix set dies naturals abans de la data fixada per la realització del Ple Ordinari (a comptar des de l’endemà de la convocatòria).

També s’haurà de reunir abans de la data fixada per la realització dels Plens Extraordinaris, amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no comptant el dia de la convocatòria, ni el dia que es realitza el Ple.

El President de l’EMD pot convocar altres Juntes de Portaveus per tractar temes que consideri convenients.

Ple de la Junta de veïns

El Ple de la Junta de Veïns és la màxima representació política dels ciutadans de l’EMD Valldoreix. El Ple està constituït per vuit vocals que van ser escollits democràticament el passat 25 de maig de 2015, per tots els ciutadans i presidit pel President.

Actualment el ple està integrat per vuit vocals de diverses formacions polítiques diferents: CIU-Actuem, CUP, ERC i Ciutadans; agrupats en els corresponents grups municipals. Les funcions de cada grup són representar la seva formació en qüestions d’ordre i funcionament del ple municipal, així com expressar la posició del grup en els assumptes sotmesos al ple.

Els Plens de l’EMD de Valldoreix se celebren de forma ordinària cada dos mesos: els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre i tenen lloc el penúltim dijous de cada mes que correspongui, a les 20.00h, a la Sala de Plens de l’EMD.

Els integrants de cadascun dels Grups Municipals són:

NOMENAMENT DE PORTAVEU:  Bernat Gisbert Riba i substituta Susana Herrada Cortés.

Publicació de les sessions plenàries

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 

INTEGRAT PELS VOCALS: Josep Puig Belman, Susana Herrada Cortés, Bernat Gisbert Riba, Xavier Gavaldà Carbonell i Joaquim Castelló López.

CUP

INTEGRAT  PELS VOCALS: Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos i Ferran Margineda Agustin.

NOMENAMENT DE PORTAVEU: Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos i substitut Ferran Margineda Agustin.

ESQUERRA REPÚBLICANA

INTEGRAT PEL VOCAL: Nöel Climent Jurado.

NOMENAMENT DE PORTAVEU: Nöel Climent Jurado.

CIUTADANS

INTEGRAT PER LA VOCAL: Susana Casta Balcells.

 NOMENAMENT DE LA PORTAVEU:  Susana Casta Balcells.

Convocatòria de les sessions de Ple