Atenció Ciutadana
Comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic
Factura Electrònica – E.Fact
Sol·licitud de prèstec de bens mobles propietat de l´EMD-Valldoreix
Sol·licitud Registre Valldoreix
Urbanisme
Assabentat d´Obres
Canvi de nom – activitat
Certificat Compatibilitat
Certificat Urbanístic
Connexió Clavegueram
Full de residus
Instal·lació Grua
OBRA MENOR – RÈTOL SENSE ESTRUCTURA
Ocupació de la via pública
Parcel·lació
Solicitud de comunicació. Annex IIIa
Solicitud de comunicació. Annex IIIb
Solicitud de comunicació. Annex IIIc
Sol·licitud de devolució d’aval
Sol·licitud de Llicència de primera ocupació
Sol·licitud de llicència de tala d’arbres
Sol·licitud de llicència d’obra major
Sol·licitud de llicència d’Obra Menor

 

Atención Ciudadana
Comunicación previa de inicio de actividades de vivienda de uso turístico
Factura Electrónica – e.FACT
Solicitud de préstamo de bienes muebles propiedad de l’EMD-Valldoreix
Solicitud Registro Valldoreix
Urbanismo
Enterado de Obras
Cambio de nombre – actividad
Certificado Compatibilidad
Certificado Urbanístico
Conexión Alcantarillado
Hoja de residuos
Instalación Grúa
OBRA MENOR – RÓTULO SIN ESTRUCTURA
Ocupación de la vía pública
Parcelación
Solicitud de comunicación. Anexo IIIa
Solicitud de comunicación. Anexo IIIb
Solicitud de comunicación. Anexo IIIc
Solicitud de devolución de aval
Solicitud de Licencia de primera ocupación
Solicitud de licencia de tala de árboles
Solicitud de licencia de obra mayor
Solicitud de licencia de Obra Menor
Medio Ambiente
Comunicación de quema de restos vegetales

[:en]

Citizen
Advance notice of initiation of activities of tourist home
Electronic Invoice – E.Fact
Loan applications of movable property l’EMD-Valldoreix
Application Express Valldoreix
Planning
Found out Builders
Renaming – activity
Compatibility Certificate
Planning Certificate
Sewer Connection
Full waste
Installation Crane
MINOR WORK – NO SIGN STRUCTURE
Occupation of public
Parcelling
Application of communication. Annex IIIa
Application of communication. Annex IIIb
Application of communication. Annex IIIc
Request for refund guarantee
Application for license first job
License application logging
Application for building permit greater
License application for Minor Works
Environment
Communication cream plant remain

 

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta